1. Закон України Про дошкільну освіту

https://zakon.help/law/2628-III

  • Постанова Кабінету Міністрів України Про затвердження Порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти від 10 квітня 2019 р. № 530

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-2019-%D0%BF

  • Наказ МОН про затвердження примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти від 08 червня 2018 року № 609

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-primirnogo-polozhennya-pro-komandu-psihologo-pedagogichnogo-suprovodu-ditini-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-v-zakladi-zagalnoyi-serednoyi-ta-doshkilnoyi-osviti

  • Постанова Кабінету Міністрів України Про затвердження порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами від 14 лютого 2017 року №88

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/88-2017-%D0%BF

  • Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах, спільний наказ МОН І МОЗ від 06.02.2015  № 104/52.

https://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0224-15

  • «Щодо порядку зарахування дітей до інклюзивних та спеціальних груп закладів дошкільної освіти», лист МОН від 10.04.2019 № 1/9-235 .

https://mon.gov.ua/ua/npa/list-mon-shodo-organizaciyi-diyalnosti-inklyuzivnih-grup-v-zakladah-doshkilnoyi-osviti

  •   Про затвердження Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних групах закладів дошкільної освіти, наказ МОНУ від 01.04.2019 № 423.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0403-19

  • Методичні рекомендації щодо організації навчання осіб з ООП в закладах освіти в 2019/2020 н.р., лист МОН від 05.08.2019  № 1/9-498.

https://mon.gov.ua/storage/app/media/inkluzyvne-navchannya/2019/08/07/rekomendatsiiorganizatsiya-navchannyaoop.pdf

  • Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 н.р., лист МОН від 02.07.2019  № 1/9-419.

https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-diyalnosti-zakladiv-osviti-sho-zabezpechuyut-zdobuttya-doshkilnoyi-osviti-u-20192020-navchalnomu-roci